SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
1
5
9
0
5
Tổng hợp Thứ Hai, 30/12/2019, 15:50

Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-SVHTTTTDL ngày 29/01/2019 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019. Đến nay, công tác CCHC tại Sở đạt được những kết quả tích cực.

Sở đã ban hành văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện công tác CCHC như: Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2019; Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019; Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2019; Kế hoạch tuyên truyền CCHC của Sở năm 2019; Kế hoạch truyền thông về cải cách TTHC và kiểm soát TTHC năm 2019; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 và Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng Quyết định năm 2019 của UBND tỉnh. Sở được giao chủ trì soạn thảo và tham mưu UBND tỉnh ban hành 07 văn bản quy phạm pháp luật. Nhìn chung, công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Sở được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật.

Sở đã trình và được UBND tỉnh công bố 168 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019. Sở đã trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa 04 (bốn) TTHC lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu (Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 11/9/2019). Năm 2019, Sở không nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC. Từ ngày 18/3 đến 22/11/2019, số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là 545 hồ sơ của các tổ chức và cá nhân, không có hồ sơ tồn động, trễ hẹn.

Thực hiện Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, đến nay việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã ổn định và đang dần phát huy hiệu quả, nhân sự được sắp xếp, kiện toàn đảm bảo đúng năng lực, sở trường công tác. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Kế hoạch phê duyệt của UBND tỉnh trong đợt I/2019, Sở đã thực hiện thủ tục hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung và xem xét nghỉ hưu hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ cho 01 người, đạt tỷ lệ 2,9 % so với kế hoạch.

Sở đã xây dựng Đề án vị trí việc làm số 01/ĐA-SVHTTTTDL ngày 07/6/2019 về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và đã được UBND tỉnh phê duyệt. Theo vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã bố trí, phân công nhiệm vụ cho viên chức phù hợp với vị trí việc làm và trình độ chuyên môn được đào tạo. Sở đã cử 01 công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT, 04 CCVC tham gia lớp Cao cấp LLCT; 18 CCVC tham gia lớp QLNN chương trình chuyên viên, 10 CCVC tham gia lớp QLNN chương trình chuyên viên chính; 04 CCVC tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3, 03 CCVC tham gia bồi dưỡng kiến thức thức QP-AN đối tượng 4.

Sở đã thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc quản lý tài chính, tài sản công. Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế làm việc của Sở tiếp tục được thực hiện tốt.

Sở tiếp tục sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành để xử lý các văn bản đi, đến trong nội bộ Sở. Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 20/02/2019 về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019. Đồng thời, Sở đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-SVHTTTTDL ngày 27/3/2019 về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan năm 2019 và Kế hoạch số 93/KH-SVHTTTTDL ngày 13/11/2019 về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan năm 2020. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại đơn vị đã được triển khai đồng bộ. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tiếp tục được triển khai thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn vào hoạt động của Ngành.

Lê Diễm My


Số lượt người xem: 819 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày