SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
8
8
9
3
Tổng hợp Thứ Ba, 17/12/2019, 17:15

Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019

Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp và đạt được một số kết quả khả quan.

Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác dân vận của cơ quan: Lãnh đạo Sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận và phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Trong đó, tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện có hiệu quả các mặt công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, công tác cải cách hành chính. Theo dõi đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao cho công chức, viên chức đảm bảo chất lượng và tiến độ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của Ngành. Đồng thời, phân công công chức kiêm nhiệm công tác dân vận của cơ quan.

Về cải cách hành chính: Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019. Sở tổ chức thực hiện đúng quy định, đã trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 về việc thông qua Phương án kiến nghị đơn giản hóa 04 TTHC lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đang được triển khai và cung cấp của tỉnh, đảm bảo 100% TTHC của các cơ quan nhà nước trong tỉnh được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1, 2. Đã triển khai thử nghiệm trên 200 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho một số cơ quan nhà nước cấp tỉnh và huyện tại địa chỉ http://dichvucong.baclieu.gov.vn. Việc công khai TTHC được kịp thời, cung cấp đầy đủ các thông tin về TTHC và các văn bản có liên quan, cho phép người sử dụng tải mẫu văn bản khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác cải cách TTHC, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy dân chủ trong công chức đã có tác dụng tích cực trong việc xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí từ trong Đảng đến đảng viên, CCVCNLĐ xây dựng sự đồng thuận trong cơ quan. CCVCNLĐ yên tâm công tác, toàn tâm toàn ý với công việc, cùng chung sức xây dựng cơ quan.

Công tác tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và toàn diện trong toàn ngành đúng theo lộ trình. Đợt I năm 2019, Sở đã thực hiện thủ tục hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung và xem xét nghỉ hưu hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ cho 01 người, đạt tỷ lệ 2,9 % so với kế hoạch. Sở đang rà soát, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo đề án đã được phê duyệt cũng như nguyện vọng của công chức, viên chức.

Về nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCCVC: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận,về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức định kỳ hàng tháng của Ngành.

Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo: Sở tổ chức tiếp công dân hàng tháng vào ngày 10 (Nếu trùng vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật, Lễ… thì dời đến ngày kế tiếp) để tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân đối với các việc liên quan và Thanh tra Sở là bộ phận thường trực tiếp công dân. Năm 2019, Thanh tra Sở tiếp 04 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở. Nhìn chung, các vụ việc yêu cầu, kiến nghị, phản ánh được xem xét, giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Diễm My


Số lượt người xem: 85 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày