SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
8
1
5
8
5
Phổ biến pháp luật Thứ Hai, 20/01/2020, 07:40
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông  (10/01)
Ngày 31/12/2019, Bộ Thông và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (QCVN 33:2019/BTTTT), thay thế cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông, ký hiệu QCVN 33:2011/BTTTT; đồng thời, bổ sung điều chỉnh một số quy định cho phù hợp với thực tiễn giúp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông tại địa phương.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia  (02/01)
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký vừa ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành"(QCVN 120:2019/BTTTT), nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Công bố 06 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông  (30/12)
Ngày 20/12/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 2228/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Quy định mới về Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa  (23/12)
Ngày 05/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa. Theo đó, từ ngày 01/4/2020, các cá nhân, tổ chức phát triển, cung cấp dịch vụ chứng thực, sử dụng chữ ký số chuyên dùng và công cộng phải tuân theo tiêu chuẩn này.
Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo  (16/12)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 15/2019/TT-BTTTT ngày 05/12/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.
Quy định mới về hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông  (10/12)
Ngày 22/11/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BTTTT quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Quy định mới về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã  (10/12)
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã.
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch  (06/12)
Ngày 25/11/2019, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
Thông tư quy định về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch  (03/12)
Ngày 11/11/2019, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa, du lịch  (11/11)
Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 282/QĐ-UBND ban hành Quy định Bộ tiêu chí và điều kiện công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2019-2020.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày