SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
3
2
0
7
3
Phổ biến pháp luật Thứ Sáu, 28/02/2020, 09:30
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử  (06/02)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020  (16/01)
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN), thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế, phát huy thế mạnh của tỉnh Bạc Liêu, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 14/01/2020 về công tác thông tin đối ngoại năm 2020.
Quy định mới về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông  (16/01)
Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông, là cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp viễn thông thực hiện chế độ báo cáo nghiệp vụ thuyết minh chi tiết doanh thu dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp mình cung cấp; đồng thời phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông  (10/01)
Ngày 31/12/2019, Bộ Thông và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (QCVN 33:2019/BTTTT), thay thế cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông, ký hiệu QCVN 33:2011/BTTTT; đồng thời, bổ sung điều chỉnh một số quy định cho phù hợp với thực tiễn giúp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông tại địa phương.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia  (02/01)
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký vừa ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành"(QCVN 120:2019/BTTTT), nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Công bố 06 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông  (30/12)
Ngày 20/12/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 2228/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Quy định mới về Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa  (23/12)
Ngày 05/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa. Theo đó, từ ngày 01/4/2020, các cá nhân, tổ chức phát triển, cung cấp dịch vụ chứng thực, sử dụng chữ ký số chuyên dùng và công cộng phải tuân theo tiêu chuẩn này.
Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo  (16/12)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 15/2019/TT-BTTTT ngày 05/12/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.
Quy định mới về hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông  (10/12)
Ngày 22/11/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BTTTT quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Quy định mới về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã  (10/12)
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày