SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
8
6
9
6
2
Phổ biến pháp luật Thứ Năm, 16/01/2020, 14:45

Quy định mới về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông

Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông, là cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp viễn thông thực hiện chế độ báo cáo nghiệp vụ thuyết minh chi tiết doanh thu dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp mình cung cấp; đồng thời phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông.

Thông tư này quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông, bao gồm các loại dịch vụ viễn thông phải thuyết minh doanh thu và chế độ báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu phục vụ cho các hoạt động sau: Quản lý nghiệp vụ viễn thông; Xác định thị phần của doanh nghiệp viễn thông; Thu, nộp phí quyền hoạt động viễn thông; Tính khoản đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp luật kế toán đối với 04 loại doanh thu: doanh thu khách hàng (Điều 4 Thông tư này), trong nước (Điều 5 Thông tư này), quốc tế (Điều 6 Thông tư này) và công ích (Điều 7 Thông tư này). Không thuyết minh các loại doanh thu sau vào doanh thu dịch vụ viễn thông: không phải dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp cung cấp; không phải dịch vụ viễn thông được doanh nghiệp hợp tác với tổ chức, doanh nghiệp khác; tiền ủng hộ theo Thông tư 09/2015/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia; từ việc bán, cho thuê các loại hàng hóa, thiết bị.

Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông quý gửi Cục Viễn thông chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; báo cáo năm chậm nhất là 105 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, 02 Thông tư sau bị bãi bỏ là Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định doanh thu dịch vụ viễn thông; Thông tư số 01/2016/TT-BTTTT ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định doanh thu dịch vụ viễn thông.

T.D.Đ


Số lượt người xem: 88 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày