SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
9
5
1
5
0
Phổ biến pháp luật Thứ Năm, 02/01/2020, 16:30

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký vừa ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành"(QCVN 120:2019/BTTTT), nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về các gói tin cơ bản  phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công (DVC) và hệ thống thông tin một cửa điện tử (MCĐT) cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng DVC quốc gia.

Định dạng dữ liệu các gói tin cơ bản, bao gồm: gói tin đồng bộ trạng thái xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; gói tin đồng bộ số liệu thăm dò ý kiến, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công; gói tin đồng bộ số liệu thống kê về tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; gói tin về chia sẻ thông tin dữ liệu về thủ tục hành chính (TTHC) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; gói tin chia sẻ thông tin phản ánh kiến nghị; gói tin về thông tin trả lời góp ý, hỏi đáp.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu tới các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành sẽ tuân thủ theo các quy định kỹ thuật của từng cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành do Bộ chủ quản xây dựng và ban hành theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo đó, các gói tin đồng bộ trạng thái xử lý, trả kết quả giải quyết TTHC để đồng bộ hồ sơ giải quyết TTHC từ Hệ thống thông tin MCĐT/Cổng DVC cấp bộ, cấp tỉnh lên Cổng DVC quốc gia (gửi hoặc cập nhật thông tin hồ sơ giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ/tỉnh lên Cổng DVC quốc gia, phục vụ công dân, tổ chức tra cứu thông tin hồ sơ) bao gồm 27 trường thông tin.

Gói tin đồng bộ số liệu thăm dò ý kiến, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công để cập nhật số liệu thăm dò ý kiến người dùng về chất lượng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ/tỉnh lên Cổng DVC quốc gia bao gồm 08 trường thông tin.

Gói tin đồng bộ số liệu thống kê về tiếp nhận, xử lý, tra cứu kết quả giải quyết TTHC (Statistic) để cập nhật số liệu thống kê của các cơ quan, đơn vị xử lý TTHC thuộc Bộ/tỉnh lên Cổng DVC quốc gia gồm 18 trường thông tin.

Gói tin chia sẻ thông tin dữ liệu về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC cung cấp phương thức lấy thông tin TTHC bao gồm 25 trường thông tin.

Gói tin chia sẻ, đồng bộ thông tin phản ánh kiến nghị để chia sẻ thông tin phản ánh kiến nghị lên Cổng DVC quốc gia bao gồm 23 trường thông tin.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

T.D.Đ


Số lượt người xem: 275 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày