SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
9
5
0
6
0
Phổ biến pháp luật Thứ Hai, 16/12/2019, 15:50

Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 15/2019/TT-BTTTT ngày 05/12/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Theo đó, các hoạt động hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo được nhà nước hỗ trợ bao gồm 03 nhóm nhiệm vụ sau: Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam; các giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện theo nguyên tắc, gồm: Đảm bảo khách quan, chính xác về nội dung thông tin; tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo bình đẳng, tôn trọng giáo lý, giáo luật, lễ nghi truyền thống của các tôn giáo; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật;…

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương, cơ quan thuộc Chính phủ tham gia thực hiện Đề án có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ cho đơn vị trực thuộc chủ trì, tham mưu và phối hợp triển khai, quản lý thực hiện Đề án sử dụng ngân sách Trung ương. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tại địa phương để: Tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác tổ chức triển khai, quản lý thực hiện Đề án sử dụng ngân sách địa phương; tổ chức công tác xây dựng, tổng hợp kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện Đề án và đề nghị cơ quan có thẩm quyền tại địa phương xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước; làm đầu mối phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong quản lý thực hiện Đề án tại địa phương;…

Thông tư có hiệu lực từ 20/01/2020.

Minh Luân


Số lượt người xem: 249 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày