SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
8
6
9
9
6
Phổ biến pháp luật Thứ Hai, 14/10/2019, 17:15

Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL; Sở VH&TT; Sở Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 09/9/2019, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) ; Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT); Sở Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Thông tư quy định rõ: Người được xem xét thi tuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển giữ chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL; Sở VH&TT; Sở Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; trình độ; năng lực, uy tín và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định của Đảng, Nhà nước và các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này.

Đối với chức danh Giám đốc Sở phải có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu, xây dựng đường lối, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; có khả năng tham mưu, đề xuất giải pháp, phương pháp quản lý về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; có khả năng tiếp cận, nắm bắt, phát hiện, xử lý hiệu quả những mâu thuẫn, tồn tại, hạn chế, những vấn đề mới phát sinh liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn được phân công phụ trách; Có khả năng phát hiện và sử dụng người có đức, có tài; quy tụ được công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị để chủ trì và phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ được giao; Có 05 (năm) năm công tác trở lên trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó có ít nhất 03 (ba) năm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao từ cấp trưởng phòng hoặc tương đương trở lên; Được quy hoạch chức danh Giám đốc Sở hoặc tương đương trở lên.

Đối với chức danh Phó Giám đốc Sở phải có năng lực tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu, xây dựng chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; có khả năng tham mưu, đề xuất giải pháp, phuơng pháp quản lý về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nuớc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; có khả năng xử lý hiệu quả những tồn tại, hạn chế, những vấn đề mới phát sinh liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn đuợc phân công phụ trách; Có khả năng phối hợp với các cấp, các ngành, địa phuơng và các cơ quan, đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ được giao; Có 03 (ba) năm công tác trở lên trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó có ít nhất 02 (hai) năm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành đuợc giao từ cấp phó trưởng phòng hoặc tương đương trở lên. Được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở hoặc tương đương trở lên.

Ngoài tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này, cấp có thẩm quyền căn cứ vị trí chức danh lãnh đạo quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để bổ sung tiêu chuẩn khi xem xét thi tuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển giữ chức danh Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở.

Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở đã được bổ nhiệm trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này được đào tạo, bồi dưỡng để đạt tiêu chuẩn chức danh theo quy định về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức và các quy định khác có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2019.

Ngô Thời Nhiệm


Số lượt người xem: 212 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày