SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
3
2
1
2
1
Tin tức - Sự kiện Thứ Ba, 13/08/2019, 16:15

Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu.

Quy chế quy định việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông hệ thống Quản lý văn bản liên thông của tỉnh giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu và không áp dụng đối với văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Chữ ký của người ký trên văn bản điện tử được thể hiện bằng chữ ký số, ký bởi khóa bí mật tương ứng với chứng thư số cấp cho người ký với tư cách cá nhân (Khóa bí mật ký). Con dấu của cơ quan, đơn vị trên môi trường điện tử được thể hiện bằng chữ ký số, ký bởi khóa bí mật tương ứng với chứng thư số cấp cho người có thẩm quyền ký số với tư cách đại diện của cơ quan, đơn vị (Khóa bí mật con dấu).

Quy chế nêu rõ, trong môi trường điện tử, chữ ký số đảm bảo tính toàn vẹn của văn bản điện tử. Văn bản điện tử có chữ ký số hợp pháp không cần cơ chế đảm bảo tính toàn vẹn bổ sung tương ứng với dấu giáp lai. Nếu tài liệu đi kèm với văn bản chính nằm trong cùng một tệp điện tử và văn bản chính có chữ ký số hợp pháp thì không cần cơ chế bổ sung để đảm bảo tài liệu đi kèm là phần không thể tách rời nội sung của văn bản chính. Nếu tài liệu đi kèm với văn bản chính không thuộc cùng một tệp điện tử thì tài liệu đi kèm cần được ký số bởi Khóa bí mật con dấu.

Tất cả các văn bản do cơ quan, đơn vị phát hành (trừ văn bản mật) phải được gửi và nhận bằng văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số chuyên dùng thông qua Hệ thống Quản lý văn bản liên thông của tỉnh.

Các loại văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy gồm: văn bản quy phạm pháp luật gửi cơ quan cấp trên; cơ quan ngoài hệ thống hành chính nhà nước; cơ quan giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; văn bản, tài liệu trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; văn bản, tài liệu do cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện hoặc cơ quan cấp xã trình UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện; văn bản chuyên ngành theo quy định của Chính phủ phải lưu hồ sơ bằng bản gốc.

Văn bản điện tử phải được đảm bảo tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu trữ. Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là trong buối sáng của ngày làm việc tiếp theo. Văn bản điện tử đến sau khi được tiếp nhận, nếu bảo đảm giá trị pháp lý phải được xử lý kịp thời, không phải chờ văn bản giấy (nếu có). Trường hợp văn bản điện tử thuộc loại khẩn phải được đặt ở chế độ ưu tiên ghi rõ mức độ khẩn, gửi ngay sau khi đã ký số và phải được trình, chuyển giao xử lý ngay sau khi tiếp nhận. Văn bản điện tử phải được theo dõi, cập nhật tự động trạng thái gửi, nhận, xử lý trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Quản lý văn bản đến, đi, lập, nộp hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. Tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ…

Quy chế cũng quy định rõ quy trình ký số, phát hành văn bản điện tử; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số, vị trí ký số, mẫu chữ ký số trên văn bản điện tử; nội dung và yêu cầu thông tin của văn bản điện tử; mã hóa văn bản điện tử; việc đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, giải pháp và kỹ thuật kết nối, liên thông cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/8/2019.

Nguyễn Loan


Số lượt người xem: 455 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày