SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
5
9
1
6
Tin tức - Sự kiện Thứ Năm, 24/01/2019, 14:20

Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

Thông tư này hướng dẫn thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình); thứ tự ưu tiên đầu tư thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình và công tác phối hợp, báo cáo, giám sát, kiểm tra đánh giá việc thực hiện Chương trình và áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia Chương trình.

Thông tư nêu rõ nội dung đầu tư thực hiện Chương trình. Theo đó, nhiệm vụ đầu tư thực hiện chương trình bao gồm đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin và xây dựng các Khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung.
Cụ thể, đầu tư, mua sắm, lắp đặt, cài đặt thiết bị; đầu tư xây dựng phần mềm nội bộ; đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu; xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh; đầu tư xây dựng các công trình thuộc Khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật.
Về thứ tự ưu tiên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ: Trong điều kiện nguồn lực có hạn nhưng mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình rất lớn, các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện Chương trình nếu chưa hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phải ưu tiên sử dụng các nguồn lực của Nhà nước để thực hiện các nội dung sau về ứng dụng công nghệ thông tin như xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (LGSP); xây dựng và cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh.
Tiếp đến đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung có quy mô, phạm vi cấp Bộ, cấp tỉnh để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong nội bộ của bộ, ngành, địa phương.
Điều kiện thực hiện hỗ trợ đầu tư 
Theo Thông tư, điều kiện thực hiện hỗ trợ đầu tư là: Dự án thành lập, mở rộng Khu công nghệ thông tin tập trung thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung đã được phê duyệt; hoặc dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.
Đồng thời lựa chọn các địa phương có lợi thế về hạ tầng giao thông, hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, nguồn nhân lực về công nghệ thông tin và mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin để xây dựng các Khu công nghệ thông tin tập trung.
Về nội dung đầu tư, đối với hỗ trợ đầu tư Khu công nghệ thông tin tập trung được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.
Đối với hỗ trợ đầu tư phát triển sản phẩm Công nghệ thông tin trọng điểm: Ưu tiên đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm ban hành tại Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ngày 16/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019./.
Trần Duy Đăng
 

Số lượt người xem: 620 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày