SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
1
6
7
6
2
Tin tức - Sự kiện Thứ Ba, 20/10/2015, 10:35

Tăng cường liên kết phát triển

Thời gian qua Hội đồng nhân dân tỉnh đã ra Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, việc định hướng phát triển trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch trong tỉnh và một số địa phương huyện, thành phố, thị xã được chọn nằm trong vùng kinh tế trọng điểm được xác định với mục tiêu chung đó là:“Phát triển văn hóa, thể thao du lịch toàn diện, hướng tới chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; phát triển du lịch Vùng thành ngành kinh tế mũi nhọn, chuyên nghiệp, hiện đại và có sức cạnh tranh; xây dựng được các sản phẩm du lịch có chất lượng cao, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Phát triển vùng trở thành một trung tâm dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch lớn của khu vực và của cả nước”.

 Để cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành, các địa phương trong toàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức triển khai. Riêng đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã cần tăng cường cơ chế phối hợp thông qua việc xây dựng và triển khai các chương trình hợp tác, liên kết để đẩy mạnh phát triển văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch, qua đó nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Trong quá trình triển khai quy hoạch, các địa phương cần bố trí quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; đồng thời phát huy cơ sở vật chất kỹ thuật sẵn có để thu hút đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hình thức xã hội hóa.

Việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể nêu trên có tầm quan trọng trong việc định hướng phát triển trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch trong thời gian tới. Đây cũng chính là cơ sở để các địa phương điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch của ngành tại đơn vị mình, đồng thời đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên địa bàn Phòng VHTT các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với với các Phòng nghiệp vụ Sở VHTTDL kịp thời tham mưu cho BGĐ, UBND cùng cấp tiến hành rà soát thường xuyên tổng hợp đánh giá tình hình thưc trạng công tác quản lý, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ giải pháp, cơ chế chính sách thu hút nuồn lực đầu tư phát triển tập trung ưu tiên cho các hoạt động phong trào, các cuộc vận động đi vào chiều sâu chú trọng nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước góp phần xây dựng sự nghiệp văn hóa phát triển  vững chắc.

Bài: Thanh Xuân


Số lượt người xem: 1112 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày