SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
8
6
9
8
6
Tin tức - Sự kiện Thứ Ba, 18/08/2015, 09:35

Một số vấn đề phân cấp quản lý nhà nước về du lịch

Để đảm bảo quản lý nhà nước về du lịch thống nhất trên phạm vi cả nước nhằm tăng cường quản lý chặt chẻ đồng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện 5 nhiệm vụ chung của Bộ trong đó có 6 nhiệm vụ cụ thể QLNN về lĩnh vực ngành Du lịch cụ thể như:

  Về quản lý tài nguyên du lịch và quy hoạch du lịch (Hướng dẫn, tổ chức hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành, vùng du lịch, địa bàn du lịch trọng điểm, khu du lịch quốc gia sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Ban hành Quy chế điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch; ban hành các quy định về bảo vệ, tôn tạo, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch và môi trường du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch).

Về khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch (Trình Thủ tướng Chính phủ công nhận khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia và tuyến du lịch quốc gia; Tổ chức công bố công khai khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia, tuyến du lịch quốc gia và đô thị du lịch sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận; Hướng dẫn, kiểm tra việc phân loại, công nhận khu du lịch, điểm du lịch và tuyến du lịch địa phương; Phối hợp với Bộ Xây dựng thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận đô thị du lịch của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban hành Quy chế quản lý khu du lịch thuộc ranh giới hành chính từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên).

Về hướng dẫn du lịch. Ban hành Quy định về điều kiện, thủ tục, hồ sơ cấp, đổi, cấp lại, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch và giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch; quản lý thống nhất trong cả nước việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch và cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của pháp luật.

Về kinh doanh du lịch (Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch, kinh doanh phát triển du lịch, điểm du lịch và các dịch vụ du lịch khác; Quy định tiêu chí phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; quyết định phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lên; Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về vận chuyển khách du lịch.

Về xúc tiến du lịch và giao lưu văn hóa (Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc thành lập và hoạt động của văn phòng xúc tiến du lịch và giao lưu văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, văn phòng xúc tiến du lịch quốc gia của nước ngoài tại Việt Nam; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch quốc gia; chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch ở trong nước và nước ngoài; điều phối các hoạt động xúc tiến du lịch liên vùng, liên địa phương;  Xây dựng và hướng dẫn sử dụng, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia; Tổ chức thực hiện việc xây dựng các sản phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch, các chương trình, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm và hoạt động về văn hóa, thể thao, du lịch cấp quốc gia, khu vực và quốc tế).

6) Quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Căn cứ vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quyết định việc thành lập, xây dựng và quản lý các khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch địa phương; phối hợp với Tổng cục Du lịch quản lý các khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch quốc gia; cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch địa phương.

Ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về du lịch tại địa phương. Những văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hoá các văn bản quy phạm pháp luật về du lịch của Nhà nước, không được trái với các quy định của pháp luật.

Quyết định thành lập doanh nghiệp du lịch theo thẩm quyền. Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các dự án đầu tư liên quan đến du lịch tại địa phương. Kiểm tra, thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về du lịch. Theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tế địa phương mình, UBND cấp tỉnh sẽ giao những chức năng nhiệm vụ này cho các sở, ban, ngành, trong đó Sở VHTTDL đóng vai trò tham mưu, điều phối hoạt động quản lý du lịch của các sở, ban, ngành, giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh QLNN trên địa bàn lãnh thổ.

Đối với Ủy ban nhân dân cấp  huyện và ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện:

Thực hiện quản lý nhà nước về du lịch theo phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về du lịch tại địa phương.

Có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh ở địa phương.

Ngoài việc phân cấp cho các cơ quan trực tiếp quản lý nhà nước về du lịch, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện việc quản lý nhà nước về du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch. Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, ngành trong lĩnh vực này. Nhìn chung, trong tình hình hiện nay có khá nhiều địa phương trong cả nước xác định vai trò của ngành du lịch trong cơ cấu tổng thể phát triển các mục tiêu kinh tế, xã hội đều nhấn mạnh vai trò kinh tế động lực của ngành du lịch đây còn là cơ hội và là điều kiện thuận lợi để du lịch cả nước nói chung và nói riêng ở tỉnh Bạc Liêu tiếp tục phát triển ngày càng vững mạnh, do đó cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này ngày càng phá huy có hiệu lực và hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập toàn cầu.

Bài: Trần Duy


Số lượt người xem: 4553 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày