SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
8
6
7
8
8
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 17/08/2015, 14:55

Tình hình triển khai thực hiện Tủ sách pháp luật của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu

Qua 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tủ sách pháp luật của Khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở đã đi vào đời sống và công việc chuyên môn của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị, đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức pháp luật cũng như nghiệp vụ chuyên môn của các đơn vị hiện nay. Đặc biệt, là các kiến thức pháp luật có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Có thể nói rằng, sau khi được quán triệt Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các Phòng, ban, các đơn vị trực thuộc Sở và các Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm TDTT huyện, Thị xã, Thành phố được biết và thực hiện đúng theo nội dung Quyết định bằng cách lồng ghép vào các hội nghị sơ kết, tổng kết của ngành,... Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các đơn vị. Song song đó, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc Quy chế về Xây dựng, quản lý và sử dụng Tủ sách pháp luật tại mỗi đơn vị và hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều có cử 01 cán bộ nghiệp vụ theo dõi, kiểm tra, đánh giá, báo cáo việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật của các đơn vị trực thuộc và tủ sách pháp luật của Khối Văn phòng Sở. Hiện nay, Tủ sách pháp luật trong toàn ngành là 12 tủ sách gồm: 11 tủ sách của các đơn vị trực thuộc Sở và 01 tủ sách của Khối Văn phòng Sở; các tài liệu chủ yếu trong Tủ sách pháp luật của ngành là các tài liệu, văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý Nhà nước thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; các ấn phẩm xuất bản định kỳ và các xuất bản phẩm của địa phương như Đặc san của Sở, Tạp chí văn nghệ Bạc Liêu, Tạp chí Tư pháp Bạc Liêu, Tạp chí Khoa học Công nghệ Bạc Liêu… Đặc biệt là các tài liệu chuyên đề quản lý ngành do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biên soạn, phát hành,… Số lượng tài liệu trung bình ở mỗi tủ sách khoảng 80 - 120 tên sách, tên báo – tạp chí. Việc bổ sung, cập nhật tên sách, văn bản pháp luật hàng năm luôn được Ban Giám đốc Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Số lượt người đọc và mượn tại Tủ sách pháp luật trong mỗi đơn vị trung bình trên 300 người/năm. Việc luân chuyển, trao đổi sách, tài liệu giữa các Tủ sách pháp luật của các đơn vị được quán đổi thường xuyên, phù hợp với từng lĩnh vực chuyên môn của các đơn vị.

Tuy nhiên, công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Tủ sách pháp luật vẫn còn hạn chế do thiếu trang thiết bị máy móc, khả năng sử dụng công nghệ thông tin của một số ít viên chức và người lao động chưa được tốt; nguồn kinh phí bổ sung, luân chuyển sách còn hạn chế nên phần nào cũng ảnh hưởng đến việc khai thác trực tiếp sách,  ấn phẩm định kỳ và các sách chuyên đề về pháp luật tại mỗi đơn vị.

Để Tủ sách pháp luật của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phục vụ đắc lực cho việc nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước, là cầu nối giữa chính sách pháp luật với cán bộ, công chức và quần chúng nhân nhân được tốt hơn trong thời gian tới. Thiết nghĩ Ủy ban nhân dân tỉnh cần cân đối thêm nguồn kinh phí hoạt động hàng năm cho Ngành để mua sắm, bổ sung các văn bản pháp luật mới kịp thời cho Tủ sách pháp luật của các đơn vị; có chính sách, sự quan tâm hỗ trợ kịp thời về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của các cán bộ kiêm nhiệm làm công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật của đơn vị; cần xây dựng quy chế và chương trình phối hợp hoạt động giữa các Sở, ban ngành về việc hỗ trợ, bổ sung và khai thác sử dụng tài liệu tủ sách pháp luật của mỗi đơn vị.

Bài, ảnh: Trung Kiên

 


Số lượt người xem: 1494 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày