SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
8
6
9
8
0
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 17/08/2015, 14:40

Cấp ủy và chính quyền địa phương cần quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt việc cưới, việc tang, lễ hội ở địa bàn dân cư

Từ nhiều năm qua, cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh-gia đình văn hoá đã được thực hiện trong cả nước. Nhiều tỉnh, thành phố đã có những việc làm thiết thực đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hoá, thôn ấp văn hoá; bước đầu hình thành một số nghi thức mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, hiếu thảo, thuỷ chung của dân tộc.

Những năm gần đây, trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường, chúng ta đã có phầnbuông lỏng chỉ đạo, quản lý trên một số lĩnh vực văn hoá -xã hội, xem nhẹ việc giáo dục nếp sống và lối sống, thiếu sự hướng dẫn kịp thời về phong tục, thiếu những quy định cụ thể của Nhà nước đối với việc cưới, việc tang, lễ hội nên đã để phát sinh nhiều hiện tượng không lành mạnh trong xã hội. Đã có hiện tượng do hiếu danh, vụ lợi, tổ chức đám cưới, đám tang linh đình, phô trương, có những trường hợp cưới thực chất là “Bán cỗ thu tiền”. Mê tín dị đoan cùng nhiểu hủ tục, kể cả một số hủ tục mới hình thành do thói đua đòi và do cách học theo nước ngoài thiếu sự phê phán, chọn lọc, đang có khuynh hướng phục hồi và phát triển khá phổ biến ở nhiều nơi…

Những hiện tượng trên trở thành những vấn đề xã hội nhức nhối, làm xói mòn các giá trị đạo đức truyền thống, lối sống cần kiệm, giản dị của dân tộc, phá hoại thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng xấu tới đời sống tinh thần vật chất của nhân dân, ngày càng bị những bộ phận tiên tiến trong nhân dân lên án, không đồng tình.

Trước tình hình đó đòi hỏi Đảng có phương hướng chiến lược cùng các nhiệm vụ và giải pháp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hoá nước ta theo đúng cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy, Đảng và nhà nước ta đã quan tâm tăng cường bộ máy tổ chức, ban hành Chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh hoạt động của ngành văn hoá, hướng tới xây dựng đời sống văn hoá văn hoá lành mạnh từ mỗi gia đình và cộng đồng vì một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Do đó đòi hỏi Cấp ủy, Chính quyền cơ sở cần quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt việc cưới, việc tang và lễ hội ở các địa phương cơ sở đó là:

- Một là, công chức văn hóa xã hội phải có kiến thức về cưới, tang và lễ hội và tôn giáo tín ngưỡng đang tồn tại trong địa phương mình quản lý. Nắm bắt kịp thời các Văn bản chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động Văn hoá cơ sở nói chung, về việc cưới, việc tang và lễ hội nói riêng để tuyên truyện vận động nhân dân thực hiện;

- Hai là, phải tìm hiểu kỹ các di tích, các danh thắng trong địa bàn mình quản lý, thông qua các thần phả và truyền thuyết; Tìm hiểu về các di tích thần tích gắn liền với hoạt động lễ hội; Sưu tầm, khảo sát nghiên cứu về phong tục, tập quán và các giá trị văn hoá truyền thống của địa phương; Về tính chất và các lễ thức, nghi thức trong cưới, tang và lễ hội. Nắm bắt kịp thời những diễn biến trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng, lối sống nếp sống của nhân dân tại địa phương mình;

- Ba là, phải phối hợp với các ngành tăng cường thực hiện xây dựng đạo đức, nếp sống, lối sống lành mạnh, thuần phong mỹ tục có ảnh hưởng tốt đến đời sống cộng đồng.

- Bốn là, nghiên cứu luật pháp và các văn bản dưới luật về lĩnh vực cưới, tang và lễ hội. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo soạn thảo văn bản quản lý đồng thời cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào công tác xây dựng nếp sống văn hoá của địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả; Việc cưới, việc tang và lễ hội vốn tồn tại những tập tục từ lâu đời đã ăn sâu bén rễ trong đời sống nhân dân do vậy sự chuyển biến về nhận thức và tâm lý của một bộ phận nhân dân vẫn còn chậm, chưa tiến kịp với xu thế tiến bộ của thời đại. Hơn nữa, tập tục này gắn với phong tục tập quán, truyền thống tâm lý của con người, để khắc phục những phong tục tập quán lạc hậu và loại bỏ các hủ tục cần phải có thời gian. Do đó cán bộ văn hoá cơ sở cần có năng lực trình độ chuyên môn đồng thời cần phải có kinh nghiệm, bản lĩnh, kiên trì, tâm huyết với công việc mới có khả năng vận động và thuyết phục nhân dân thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội là một cuộc vận động lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đòi hỏi chúng ta phải tiến hành thường xuyên, kiên trì, tích cực; là trách nhiệm của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể nhân dân. Trách nhiệm này đòi hỏi phải được thấm sâu vào ý thức của từng công dân, từng gia đình và toàn thể cộng đồng xã hội, đặc biệt là sự gương mẫu của các cán bộ, đảng viên, được biểu hiện bằng hành động cụ thể để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong công tác hướng dẫn xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Công chức văn hóa xã hội cần tập trung một số nội dung như sau:

Thứ nhất:Coi trọng và làm tốt công tác bảo tồn di sản văn hoá của các dân tộc (cả văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể). Phát huy truyền thống văn hoá và bản sắc dân tộc thông qua việc sưu tầm nghiên cứu, tổ chức các lễ hội và bảo tồn các bản, làng truyền thống tiêu biểu gắn với du lịch. Gắn công tác xây dựng đời sống văn hoá với việc chú ý bảo tồn phong tục tập quán, lối sống nếp sống của nhân dân. Khôi phục và nâng cao chất lượng các lễ hội truyền thống, những phong tục tập quán lành mạnh của các dân tộc trong cưới, tang, lễ hội…

Thứ hai: Tham mưu đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, tăng cường tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua hệ thống thiết chế này. Khơi dậy sức sáng tạo chủ động của nhân dân trong các hình thức sinh hoạt cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa trong thời kỳ mới. Giữ gìn truyền thống văn hoá trong gia đình, trong làng, thôn, bản, ấp, tạo điều kiện cho quần chúng tiếp nhận thông tin về mọi mặt đời sống kinh tế xã hội và thực hiện quyền làm chủ của mình.

Thứ ba:Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, những giá trị tinh thần, đạo đức, phong tục tốt đẹp của mình, phát huy các giá trị văn hóa tích cực truyền thống trong cuộc sống mới. Xây dựng và thực hiện quy ước văn hóa quy định cụ thể về cưới, tang, lễ hội trên cơ sở kết hợp những yếu tố truyền thống tốt đẹp. Kiên quyết và kiên trì đấu tranh xoá bỏ các tệ nạn cũ, các tập tục lạc hậu. Trong quá trình xây dựng nếp sống mới, tránh áp đặt một cách cứng nhắc dẫn đến hiệu quả thấp. Đồng thời chống lại các hủ tục, mê tín, dị đoan, lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các tệ nạn xã hội khác.

Thứ tư: Phong tục tập quán trong cưới, tang và lễ hội đã hình thành lâu đời trong tiềm thức nhân dân, muốn cải tạo tập quán cũ, thay đổi tập quán mới văn minh tiến bộ cần phải có thời gian do đó cán bộ công chức phải kiên trì, thận trọng nhằm di phong dịch tục. Sử dụng các lực lượng tích cực và có uy tín trong xã hội làm nòng cốt, làm hạt nhân vận động thực hiện cưới, tang và lễ hội văn minh. Khai thác ý thức tự trọng, tự hào của các gia đình truyền thống, gia đình cách mạng, tạo nếp ăn, nếp ở, quan hệ xóm giềng, tạo dựng những phong tục tập quán tiến bộ trong cưới, tang, lễ hội.

Giáo dục văn hóa để hình thành nếp sống văn minh trong cưới, tang, lễ hội cần huy động sự tham gia của các ngành, các giới, cần phân loại đánh giá để loại bỏ những hủ tục đồng thời phát huy những lễ thức mới tiến bộ trong cưới, tang và lễ hội.

Thứ năm:Khôi phục và tích cực quảng bá các lễ hội truyền thống, tu bổ tôn tạo các di tích, địa danh lịch sử văn hóa. Những tỉnh có điều kiện, cần mạnh dạn xây dựng làng (thôn, ấp, bản) văn hóa gắn với du lịch ở những địa điểm thích hợp nhằm thu hút khách tham quan du lịch, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Để công chức văn hóa xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, công tác đào tạo có ý nghĩa quyết định. Trong thời gian tới cần thực hiện các chính sách đào tạo thiết thực, hiệu quả đối với họ. Chính sách đào tạo cán bộ công chức xã cần quan tâm đến các vấn đề: Đào tạo bồi dưỡng 100% cán bộ công chức văn hóa xã hội có trình độ chuyên môn đạt trình độ trung cấp trở lên theo Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phủ đã xác định chức danh cán bộ văn hoá xã hội. Tạo điều kiện về mọi mặt để cán bộ gắn bó với địa bàn công tác và phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng tốt đời sống văn hoá ở cơ sở là thiết thực bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hóa. Trong quá trình thực hiên phải chú trọng phát triển kinh tế xã hội gắn liền với phát triển văn hoá; tích cực xoá đói giảm nghèo được tiến hành đồng thời với việc xoá đói thông tin, tăng cường đẩy mạnh thực hiện phong trào Xây dựng Nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, làng, ấp, khóm văn hóa, thường xuyên duy trì và tăng cường đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn  hoá”. Đó chính là yếu tố tích cực đưa văn hoá trở thành động lực, mục tiêu của sự phát triển kinh tế xã hội.

Bài: Công Diệp


Số lượt người xem: 2051 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày