SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
2
2
5
9
Tin tức - Sự kiện Thứ Ba, 20/01/2015, 13:50

Một số vấn đề về sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đáp ứng yêu cầu phát triển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Xu thế chung phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải thực thi nhiệm vụ giải pháp gắn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nói chung, bản sắc văn hóa truyền thống Bạc Liêu nói riêng; thúc đẩy sự tiến bộ và công bằng xã hội; bảo vệ tài nguyên và môi trường; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phải hướng vào việc xây dựng con người Bạc Liêu phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, thể chất, đạo đức, năng lực sáng tạo, tuân thủ pháp luật, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái khoan dung, trọng nghĩa tình, lối sống văn hóa; quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã hội, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách, thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, qua đó thu hút và đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Đặc biệt là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là bám sát, triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả Quy hoạch phát triển Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sự nghiệp phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch là nền tảng, động lực và là mục tiêu quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huy động tổng hợp và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phát huy lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên văn hóa, thể thao và du lịch tự nhiên và nguồn nhân lực dồi dào kết hợp với kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất du lịch sẵn có để phát triển du lịch bền vững và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn “Công nghiệp không khói” của tỉnh.

 Phát triển mạnh mẽ các nguồn lực khoa học công nghệ, hoàn thiện cơ chế quản lý, tháo gỡ những khó khăn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương, khai thác và phát huy tốt công tác xã hội hóa về văn hóa, thể thao và du lịch; thu hút đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế và nhân dân tham gia xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở các xã, phường, thị trấn nhằm góp phần nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng văn hóa nông thôn mới, văn minh đô thị phong trào“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tăng cường quản lý nhà nước về Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; quy hoạch phát triển ngành Du lịch tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phải được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả; mở rộng và phát triển mạng lưới thư viện, phòng truyền thống, phát hành sách, phát hành phim; gắn liền với việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đủ sức hoàn thành nhiệm vụ ở tuyến cơ sở… tạo điều kiện cho đông đảo các tầng lớp nhân dân được tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa; duy trì và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng “văn hóa nông thôn mới”, “văn minh đô thị”. Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, vừa phát huy mạnh mẽ tính đa dạng, bản sắc độc đáo của văn hóa các dân tộc, vừa kiên trì củng cố và nâng cao tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa, tập trung xây dựng những giá trị văn hóa mới, đi đôi với việc mở rộng và chủ động trong giao lưu hội nhập và phát triển. Phát huy mạnh mẽ năng lực và tiềm năng sáng tạo của mọi người, phát triển cao độ tính sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ; đào tạo tài năng văn hóa nghệ thuật; tạo cơ chế chính sách và cơ sở vật chất để có nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật chất lượng cao; tạo điều kiện nâng cao mức hưởng thụ và tham gia hoạt động, sáng tạo văn hóa của nhân dân.

 Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của các cấp chính quyền trong kiểm tra, giám sát công tác quản lý quy hoạch, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý toàn diện các mặt hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, cần quy định cụ thể trong phân cấp quản lý; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giám sát các công trình xây dựng cơ bản, các di tích lịch sử, văn hóa những vấn đề quan trọng thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống có văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh trong các quan hệ xã hội; tăng cường hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa ở các cấp, đồng thời có kế hoạch cải tạo nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các công trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao theo hướng hiện đại; tăng cường xã hội hóa, dân chủ hóa các hoạt động văn hóa, chú trọng nâng cao đời sống văn hóa nông thôn, vùng khó khăn, thu hẹp dần khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn.

Tiếp tục củng cố và hoàn thiện xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phong phú và đa dạng, đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống của các tầng lớp nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, có trình độ lý luận chuyên môn và thực tiễn, có kỷ năng sở trường chuyên nghiệp quản lý điều hành trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; tích cực thực hành tiết kiệm, phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng lãng phí; có chính sách đãi ngộ và động viên khuyến khích cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập và phát triển trong tình hình mới.

Tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp và huy động sự tham gia đóng góp của cộng đồng trong và ngoài tỉnh cùng nỗ lực chung để đảm bảo môi trường hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch phát triển.

Xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư kinh phí cho việc bảo tồn phát triển các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, quan tâm chế độ thỏa đáng cho các môn thể dục thể thao truyền thống và thể thao thành tích cao, trong đó chú trọng bồi dưỡng, đào tạo tài năng văn hóa, thể thao của tỉnh. Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng tài năng văn hóa, nghệ thuật - TDTT; xét đề nghị phong tặng nghệ sĩ ưu tú; công nhận nghệ nhân; quy chế tặng giải thưởng đối với tác phẩm văn học nghệ thuật; các chế độ đãi ngộ đối với văn nghệ sĩ, vận động viên thành tích cao; người có công phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

          Xây dựng kế hoạch và bảo tồn hệ thống tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh và các huyện; xác định danh mục các tài nguyên có tính đa dạng sinh học cao như các môi trường sinh thái biển, khu bảo tồn tự nhiên, các di tích thiên nhiên đã được xếp hạng; khu vực cảnh quan có tiềm năng khai thác du lịch; khu, điểm di tích văn hoá lịch sử để phát triển du lịch.

Tăng cường hợp tác phát triển văn hoá, thể thao, du lịch, trọng tâm là tổ chức, tham gia đầy đủ các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của khu vực, quốc gia, trước mắt tổ chức tốt ngày hội văn hoá thể thao khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chương trình văn hóa, thể thao và du lịch tạo điều kiện phối hợp trao đổi thông tin, giới thiệu hình ảnh đất, văn hóa và con người Bạc Liêu kết nối tour, tuyến du lịch với các doanh nghiệp lữ hành lớn trong và ngoài nước. Đặc biệt, phối hợp thực hiện tốt chương trình “Một điểm đến bốn địa phương+” với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình là sự nghiệp phát triển lâu dài, mọi lợi ích chung mang lại đều thuộc ”Của dân, do dân, vì dân” được thực thi rất năng động, sáng tạo với phương châm ”Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, làm động lực tạo ra sức mạnh nội sinh, là nhân tố có ý nghĩa quyết định góp phần trực tiếp đến sự thành công trong chiến lược phát triển KT – XH tỉnh nhà trong giai đoạn tới.

Bài: Minh Huấn


Số lượt người xem: 1625 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày