SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
3
4
1
1
0
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Năm, 26/12/2019, 17:35

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

Ngày 25/12/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

Mục tiêu cải cách hành chính là nâng cao chất lượng hoạt động triển khai công tác cải cách hành chính tại các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Hoàn thiện, đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Trung ương và thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương; thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện có chất lượng, hiệu quả.

Thường xuyên rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính đúng quy định.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thực trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4.

Nhiệm vụ cải cách hành chính bao gồm: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính.

Để tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý; căn cứ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách hành chính và nội dung kế hoạch này để xây dựng chương trình, kế hoạch và dự toán kinh phí của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; định kỳ 6 tháng, năm tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phươngnhằm đánh giá kết quả thực hiện, phát hiện và khắc phục các hạn chế, tồn tại để điều chỉnh, uốn nắn, chỉ đạo thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện Kế hoạch này của các Sở, Ban, Ngành, địa phương về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Lê Diễm My


Số lượt người xem: 72 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày