SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
8
8
4
6
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Năm, 26/12/2019, 17:35

Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Ngày 25/12/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

Mục đích nhằm đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của tỉnh và các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã; Đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính bằng định lượng, xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu; trên cơ sở đó, rút kinh nghiệm chỉ đạo cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để có các điều chỉnh về mục tiêu, nội dung và các giải pháp trong việc triển khai công tác cải cách hành chính hàng năm, thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

Theo đó, nội dung triển khai bao gồm:

Tổ chức triển khai Kế hoạch và các văn bản có liên quan đến việc xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

Tổ chức đánh giá và tự đánh giá của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã.

Tổng hợp, xử lý số liệu và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Nội vụ thẩm dịnh, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Tổ chức thẩm định, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Xây dựng Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2019 để thực hiện việc đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đánh giá, thẩm định và xác định Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã. Hoàn thành việc đánh giá và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ).

Phối hợp với Bộ Nội vụ, Bưu điện tỉnh tổ chức điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Tổ chức điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã.

Để tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai công việc xác định Chỉ số CCHC trong phạm vi quản lý, trách nhiệm được phân công của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn và đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này và các văn bản có liên quan; Tổng hợp, xử lý số liệu và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt gửi Bộ Nội vụ thẩm định, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Lê Diễm My


Số lượt người xem: 30 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày