SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
3
2
7
2
3
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Sáu, 13/09/2019, 14:45

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Ngày 09/9/2019, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 79/KH-SVHTTTTDL thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo đó, người đứng đầu các đơn vị có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp; phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nhận diện và đánh giá đúng công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) thuộc đơn vị mình quản lý để làm cơ sở trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Xây dựng đội ngũ CCVCNLĐ vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời CCVCNLĐ thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tạo điều kiện khuyến khích CCVCNLĐ có ý thức tham gia phát hiện hành vi tham nhũng. Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát CCVCNLĐ trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện rà soát, thay thế, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; khắc phục ngay những sơ hở gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, có lộ trình giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần. Nâng cao chất lượng công tác đối ngoại với người dân, doanh nghiệp theo hướng thực chất, cầu thị; quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết thực chất, dứt điểm, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với những bất cập trong quy định của pháp luật (nếu có); công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử (nếu có) và trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức. Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, công chức có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định; thực hiện định kỳ báo cáo theo quy định về công tác phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý.

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng như: Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 04/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh “về việc thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020”; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh “về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019”; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ “về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng”. Đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan, coi đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện phương châm: Kỷ cương - Liêm chính - Hành động - Phục vụ.

Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Người đứng đầu đơn vị chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế về tổ chức hoạt động của từng đơn vị; phân công rõ trách nhiệm, công việc cụ thể đến từng CCVCNLĐ thuộc quyền quản lý. Đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định và đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ theo quy định. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và có chế tài xử lý; có hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ đối với những tổ chức, cá nhân thực hiện, chấp hành tốt; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm và công khai danh tính CCVCNLĐ vi phạm trên cổng thông tin điện tử; cương quyết xử lý nghiêm những CCVCNLĐ có hành vi tiêu cực, tham nhũng, đưa ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước; xử lý nghiêm minh trách nhiệm hình sự đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của CCVCNLĐ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót những nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc. Không được lợi dụng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. CCVCNLĐ nếu có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của từng CCVCNLĐ trong giải quyết công việc. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Lê Diễm My


Số lượt người xem: 73 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày