SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
8
9
1
0
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Tư, 07/08/2019, 13:55

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo Kế hoạch, các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân là các đối tượng điều chỉnh của Kế hoạch.

Nội dung thi đua đối với tập thể, gồm: Xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vi;…

Nội dung thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống;…

Về tiêu chuẩn thi đua, tập thể thực hiện theo các tiêu chuẩn sau: Xây dựng và ban hành văn bản thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đảm bảo cht lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thi hạn; quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; tích cực đu tranh phòng, chng quan liêu, tham nhũng; xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở, bảo đm kỷ cương, kỷ luật hành chính; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, phục vụ nhân dân tốt hơn; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an toàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay;…

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện theo tiêu chuẩn thi đua như sau: Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đeo, cài th tên, phù hiệu, thẻ chức danh đúng quy định khi thực hiện nhiệm vụ; giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

Kế hoạch cũng chỉ rõ, hàng năm, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cơ quan, đơn vị địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể lấy kết quả triển khai thực hiện Phong trào thi đua là nội dung quan trọng để đánh giá thi đua và xem xét khen thưởng vào cuối năm cho tập thể, cá nhân.

Phạm Minh Luân


Số lượt người xem: 99 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày