SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
8
9
2
4
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Ba, 30/07/2019, 16:45

Kế hoạch Triển khai, quán triệt, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 26/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về việc Triển khai, quán triệt, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Theo đó, nội dung cụ thể Kế hoạch, gồm: Biên soạn tài liệu, đề cương tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo và một số văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để kiến nghị quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban mới cho phù hợp Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Để Kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, giới thiệu về Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, theo dõi, định hướng các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng;…

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp xã thực hiện. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Tổ chức thành viên thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân;…

Phạm Minh Luân


Số lượt người xem: 92 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày