SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
8
9
5
1
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Hai, 15/07/2019, 08:30

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về “tiếp tục phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày 9/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về “tiếp tục phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Thống nhất về quan điểm: Phát triển du lịch trở thành một trong những trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, đóng góp quan trọng trong tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh. Phát triển du lịch thực sự là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao, có nội dung văn hóa sâu sắc. Chú trọng liên kết giữa ngành du lịch với các ngành, lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị hình thành nên các sản phẩm du lịch. Phát triển đồng thời cả du lịch quốc tế và du lịch nội địa.

Phát triển du lịch bền vững; khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các di tích lịch sử của tỉnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường; giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội.

Phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, của toàn xã hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước; phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; tập trung nguồn lực cho phát triển du lịch.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020, thu hút trên 3 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt 3 nghìn tỷ đồng, đóng góp 3,89% GRDP của tỉnh, giải quyết việc làm cho 15 nghìn lao động (5,7 nghìn lao động trực tiếp), toàn tỉnh có 10 điểm du lịch được công nhận.

Đến năm 2025, ngành du lịch có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, có tính cạnh tranh cao trong khu vực và cả nước; xét về quy mô Bạc Liêu là một trong những trung tâm du lịch của Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Thu hút trên 7 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt 10 nghìn tỷ đồng, đóng góp khoảng 7% vào tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh, giải quyết việc làm cho 30 nghìn lao động (12 nghìn lao động trực tiếp), toàn tỉnh có 15 điểm du lịch, 01 khu du lịch cấp tỉnh được công nhận và nằm trong danh mục các khu vực có tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia.

Phấn đấu đến năm 2030, ngành du lịch Bạc Liêu phát triển bền vững, với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và chuyên nghiệp, là một trong những trung tâm du lịch của Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long cả về quy mô và chất lượng. Thu hút trên 12 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt 28 nghìn tỷ đồng, đóng góp 10,9% vào tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh, giải quyết việc làm cho 50 nghìn lao động (20 nghìn lao động trực tiếp), toàn tỉnh có 20 điểm du lịch, 02 khu du lịch cấp tỉnh được công nhận, trong đó có 01 khu du lịch được công nhận là khu du lịch quốc gia.

Để đạt được những mục tiêu đặt ra, UBND tỉnh đã phân công các nhiệm vụ cụ thể đối với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung xây dựng kế hoạch, các đề án, dự án, chương trình hành động… và tổ chức triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, địa phương, đơn vị nhằm thống nhất quan điểm, nhận thức và hành động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11-NQ/TU và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh.

Kha Thy


Số lượt người xem: 107 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày