SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
3
4
1
0
3
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Tư, 19/06/2019, 10:35

Kế hoạch thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH,TT&DL) vừa có Quyết định số 2031/QĐ-BVHTTDL ngày 10/6/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Cơ cấu ngành lại du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” (gọi tắt là Đề án).

Theo Kế hoạch, việc tổ chức triển khai Đề án tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm để cơ quan quản lý nhà nước về du lịch các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá như sau: Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án ứng dụng tổng thể công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch để hoàn thiện hệ thống hạ tầng thông tin du lịch; Xây dựng cơ sở dữ liệu Việt Nam, từng bước hoàn thiện cập nhật hệ thống thông tin thị trường du lịch. Tổ chức đánh giá thường xuyên các thị trường du lịch trọng điểm để đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống thông tin thị trường du lịch.

Nghiên cứu, đề xuất quy chế điều phối hoạt động du lịch theo vùn phù hợp với điều kiện phát triển các cụm, vùng du lịch và phù hợp với chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Đề xuất đề án về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương. Hướng dẫn các địa phương triển khai mô hình quản lý du lịch quốc gia sau khi được phê duyệt; Mở rộng, phát triển đội ngũ giảng viên, đào tạo viên tạo lập môi trường thông qua các diễn đàn, kết nối, tổ chức đào tạo cho các giảng viên du lịch; nâng cao chất lượng và số lượng giảng viên, đào tạo viên trong lĩnh vực du lịch.

Xây dựng chương trình tổng thể về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Tổ chức các hoạt động đào tạo kỹ năng hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại một số điểm mẫu và tiến hành mở rộng. Tiêu chuẩn hóa và hướng dẫn cộng đồng đầu tư, kinh doanh dịch vụ du lịch theo chuẩn. Tổ chức xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch cộng đồng trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch. Tổ chức kết nối doanh nghiệp với cộng đồng qua các hình thức khảo sát, tọa đàm, các hoạt động liên kết các đối tác.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện và phối hợp thực hiện Kế hoạch đạt kết quả; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và huy động có hiệu quả các nguồn lực tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý, đảm bảo an toàn, an ninh, vệ sinh môi trường phục vụ phát triển du lịch.

Thy Kha


Số lượt người xem: 126 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày