SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
8
7
0
0
6
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Tư, 12/06/2019, 14:15

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 105-KH/TU ngày 06/6/2019 về việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019).

Theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đng, chính quyền, các ngành, các cấp trong tnh đẩy mạnh tuyên truyn nội dung Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; tuyên truyn những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc, nht là thng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thng nhất đất nước và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới hội nhp quc tế mà Đảng và nhân dân ta đang tiến hành; làm rõ những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại họi XII của Đảng và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính tr, Ch thị 06-CT/TU ca Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đc, phong cách H Chí Minh”;…

Một số hoạt động được tổ chức trong sự kiện này như: Tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 ca Ban Thường vụ Tnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức Lễ viếng, dâng hương và báo công tại Đn thờ Ch tịch Hồ Chí Minh xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi; khen thưởng các tập thể tiêu biu trong thực hiện Di chúc ca Bác, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; t chức trin lãm, trưng bày sách chuyên đề về Bác H tại Thư viện tnh; tổ chức thi tìm hiểu về Di chúc, về tư tưởng H Chí Minh, vê cuộc đời sự nghiệp ca Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các đơn vị thực hiện những nhiệm vụ: Các huyện ủy, th ủy, thành ủy, đảng ủy trc thuc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Trường Chính trị, các trường đại học, cao đng: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu qua Kế hoạch ca Ban Thường vụ Tnh ủy; ch đạo làm tốt công tác tuyên truyền về sự kiện trên báo chí, các phương tiện thông tin, c động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phm tuyên truyền;...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; xây dựng hướng dẫn khen thưởng các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Di chúc của Bác; xây dựng, ban hành hướng dẫn và đề cương tuyên truyền cho các cấp, các ngành trong tnh…

S Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo hướng dẫn t chức tt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyn trên băng rôn, pa-nô, áp phích, bảng điện tử; trin lãm, trưng bày chuyên đề; tổ chức các chương trình văn hóa - văn nghệ... vào dịp 02/9/2019 về cơ sở, vùng sâu, vùng xa. Thường xuyên chỉ đạo việc theo dõi, kim tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, ph biến thông tin, quan đim sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chia r khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

 

Các quan báo chí trong tỉnh: M chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch H Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019), trong đó tập trung vào các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về thành tựu của tnh, của đt nước qua 50 năm thực hiện Di chúc và những gương đin hình, tiêu biểu, nhân tố mới trong thực hiện Di chúc, học tập và làm theo tư tưng, đạo đức, phong cách H Chí Minh ờ các cấp, các ngành, địa phương, nhất là ở các lĩnh vực thường xuyên phải đi mặt nhiều khó khăn, thách thức.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện từ tháng 6 đến tháng 10/2019, cao đim trong quý III năm 2019.

Phạm Minh Luân


Số lượt người xem: 172 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày