SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
7
8
6
9
1
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Tư, 12/06/2019, 14:05

Bạc Liêu ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ

Ngày 31/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch hành động số 77/UBND-KH về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chỉ số sẳn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index), chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI); đồng thời, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển chính phủ điện tử: Xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành để cụ thể hóa các nội dung về an toàn thông tin theo hướng quy định về trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin đối với tổ chức, cá nhân; các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin; Tổ chức đánh giá xếp hạng chỉ số phát triển Chính quyền điện tử hàng năm đối với các cơ quan nhà nước, các đơn vị trên địa bàn tỉnh; triển khai các giải pháp cải thiện xếp hạng về chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát triển chính phủ điện tử (ICT Index), chỉ số thành phần về hiện đại hóa nền hành chính.

Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính quyền điện tử tỉnh phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử: Hoàn thành cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử tỉnh Bạc Liêu phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) trong tháng 9/2019 và thường xuyên cập nhật, ban hành các phiên bản tiếp theo phù hợp với các phiên bản cập nhật Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; triển khai áp dụng Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh đã được ban hành trong quá trình xây dựng Chính quyền điện tử; tiếp tục hoàn thiện việc kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản của tỉnh vào Trục liên thông văn bản quốc gia. Đồng thời, nâng cấp, nhân rộng phần mềm quản lý văn liên thông của tỉnh; xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung của tỉnh (LGSP) đảm bảo tích hợp, chia sẻ, kết nối với các hệ thống thông tin, CSDL trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đây cũng là đầu mối kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Quốc gia (NGSP) của Quốc gia, liên thông các hệ thống thông tin (HTTT) giữa Trung ương và địa phương để khai thác các hệ thống thông tin, CSDL Quốc gia như: CSDL Quốc gia về Dân cư, Tài nguyên môi trường, Doanh nghiệp,… Đáp ứng theo lộ trình xây dựng, hoàn thành các hệ thống CSDL quốc gia, ngành, lĩnh vực; xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cập nhật triển khai các hệ thống CSDL quốc gia tại địa phương; kết nối liên thông, chia sẻ với Hệ thống thông tin một của điện tử, Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân và doanh nghiệp, triển khai trong giai đoạn 2019-2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021-2025; hoàn thiện việc nâng cấp Trung tâm dữ liệu tỉnh Bạc Liêu; Đầu tư xây dựng hệ thống mạng WAN của tỉnh trên nền tảng mạng Truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh, kết nối liên thông 3 cấp trên địa bàn tỉnh bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, kết nối, an toàn thông tin, triển khai trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trong giai đoạn 2021 – 2025; hoàn thiện việc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trong tỉnh; triển khai xây dựng thành phố thông minh tỉnh Bạc Liêu tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh như: Nông nghiệp, du lịch, giáo dục, y tế,…; tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bạc Liêu tới cấp xã, phường, thị trấn.

Xây dựng phát triển Chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính: Xây dựng, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh, tổ chức thực hiện kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, cung cấp giao diện Cổng Dịch vụ công cho các thiết bị điện tử; xây dựng hệ thống thông tin báo cáo để tích hợp, chia sẽ dữ liệu báo cáo trong các cơ quan nhà nước nhằm tổng hợp thông tin vào kho dữ liệu chung, phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan nhà nước các cấp và hỗ trợ đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian thực hiện năm 2019 - 2020, tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2021 – 2025; tổ chức chuẩn hóa cấu trúc, hệ thống hóa mã định danh, thực hiện số hóa dữ liệu và cung cấp danh mục dữ liệu đã được số hóa theo quy định để tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước bảo đảm dữ liệu được thu thập một lần.

Xây dựng Chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân: Triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và thiết bị di động để thuận tiện cho việc sử dụng của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan nhà nước trong giai đoạn 2019 - 2020, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 – 2025; hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống nền tảng, hệ thống phục vụ phát triển Chính phủ điện tử; đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử: Huy động các nguồn lực ưu tiên xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin trọn gói do các doanh nghiệp công nghệ thông tin cung cấp, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, không sử dụng nguồn vốn vay ODA có điều kiện ràng buộc để triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; chú trọng xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức về Chính quyền điện tử, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, làm việc trên môi trường mạng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (đối với người dân, doanh nghiệp); nghiên cứu học tập kinh nghiệm ở một số tỉnh, thành phố đã triển khai thành công mô hình Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, đặc biệt là mô hình Chính quyền điện tử cấp huyện, xã; tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh Bạc Liêu.

Để đảm bảo việc thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời yêu cầu các cơ quan này cụ thể hóa các nhiệm vụ vào Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này và công tác ứng dụng công nghệ thông tin gửi Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kim Xuyến


Số lượt người xem: 99 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày