SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
7
8
6
8
2
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Tư, 29/05/2019, 16:35

Kế hoạch tăng cường hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên tryền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc; các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 14/5/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Theo Kế hoạch, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền gồm: Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam; các giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quc.

Thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức: Thực hiện thông tin, tuyên truyền trên báo chí, xuất bản phẩm, thông tin điện tử, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác (bao gồm các sản phẩm thông tin, xuất bản phẩm phục vụ dân tộc thiểu số; phục vụ tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo); tổ chức các hoạt động tìm hiểu về dân tộc, giá trị của tôn giáo trong xã hội thông qua hội thảo, hội thi, phổ biến, tư vấn pháp luật; tuyên truyền thông qua các hoạt động đối ngoại, hoạt động của các cơ sở giáo dục - đào tạo, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, du lịch, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo và các tổ chức liên quan khác.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch, xây dựng kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp các cơ quan báo chí của tỉnh để thực hiện các sản phẩm báo chí theo các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp; Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tchức xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyên về dân tộc thiểu số, tín ngưỡng, tôn giáo; các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam;…

Kế hoạch được thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2021.

Phạm Minh Luân


Số lượt người xem: 125 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày