SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
9
2
0
6
7
DIỄN ĐÀN Thứ Ba, 17/12/2013, 19:10

Vài nét về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những chức năng trong công tác quản lý Nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đây là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật, nhằm đưa các quy định của pháp luật về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình đến với cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất quan tâm chỉ đạo thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của ngành.

Trong những năm qua, công tác triển khai, phổ biến văn bản pháp luật  của ngành đã đạt được một số kết quả, nhiều văn bản quy phạm pháp luật thời gian gần đây đã được triển khai như: Luật Khiếu nại, Luật Quảng cáo, Nghị định số 68/2011/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập, Nghị định số 16/2012/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, Nghị định số 37/2012/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục - thể thao, Nghị định Số 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ về công tác gia đình và một số Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…Đối tượng triển khai gồm cán bộ, công chức, viên chức trong ngành từ tỉnh đến cơ sở.

Đáng lưu ý là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Tư pháp tổng kết xong việc thực hiện Đề án số 01 thuộc Chương trình 212 của Chính phủ "Đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa - thông tin ở xã, phường, thị trấn", được UBND tỉnh tặng bằng khen cho một số đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Đề án này.

Quá trình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh nhà trong những năm qua, có thể khái quát một số mặt được và mặt còn hạn chế như:

* Về mặt được:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của ngành luôn được Ban Giám đốc Sở VHTTDL quan tâm chỉ đạo thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.

- Một số đơn vị trực thuộc Sở lồng ghép buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh” một cách có hiệu quả.

- Nhiều cán bộ, công chức, viên chức trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch từ tỉnh, huyện, thành phố đến xã, phường, thị trấn thường xuyên nghiên cứu tìm hiểu pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” tại đơn vị, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật.

* Mặt hạn chế: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của ngành VHTTDL tỉnh Bạc Liêu, còn một số mặt hạn chế như:

- Thủ trưởng một số đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL chưa thực sự quan tâm đúng mức đến hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, không thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” theo định kỳ. Khi có hội nghị triển khai văn bản pháp luật do Sở tổ chức, số lượng cán bộ công chức, viên chức đến dự không đầy đủ.

- Số lượng văn bản triển khai chưa nhiều, còn một số văn bản pháp luật của ngành và văn bản có liên quan chưa được triển khai phổ biến, cụ thể là văn bản, quy định mới có liên quan đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, nhưng chưa kịp thời được triển khai đến các đối tượng này.

- Kinh phí dành cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn rất hạn hẹp. Trong khi đó văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực của ngành được ban hành ngày càng nhiều, điều chỉnh nhiều loại quan hệ xã hội phục vụ công tác quản lý Nhà nước của ngành.

Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2014 được tổ chức triển khai thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực, đưa pháp luật cần thiết đến với cán bộ và nhân dân trong tỉnh, nâng cao tinh thần tự giác tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, xin đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

- Một là: Tập trung hơn nữa công tác triển khai các văn bản pháp luật mới có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành từ tỉnh đến cơ sở một cách thường xuyên và coi nhóm đối tượng này là trọng tâm, bởi có hiểu biết pháp luật thì mới phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn; thực thi pháp luật đúng đắn để làm gương cho người dân học tập.

- Hai là: Cần nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL trong việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của mình. Tiếp tục duy trì thường xuyên các buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” ở mỗi đơn vị theo định kỳ hàng tháng.

- Ba là: Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh. Giúp họ am hiểu và chấp hành đúng các quy định về từng ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; góp phần hạn chế các vi phạm pháp luật cho nhóm đối tượng này.

- Bốn là: Cần có một khoản kinh phí nhất định, để đảm bảo hơn cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành.

- Năm là: Từng bước đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phù hợp theo từng nhóm đối tượng (cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở kinh doanh dịch vụ và quần chúng nhân dân).

- Sáu là: Thường xuyên giới thiệu văn bản pháp luật mới có liên quan và tư vấn các thủ tục hành chính của ngành qua cổng thông tin điện tử của Sở VHTTDL Bạc Liêu.

Trên đây là một số ý kiến về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh nhà trong thời gian qua và một số đề xuất trong thời gian tới, nhằm góp phần  đưa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của ngành VHTTDL ngày càng đạt hiệu quả cao hơn./.

 

 

Huỳnh Văn Hạnh


Số lượt người xem: 2834 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày